Kişisel Veriler Hakkında

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Atlasglobal’e Hoş Geldiniz! 

Atlasglobal, kişisel verilerinizi korumak için azami özeni gösterir. Bu nedenle web sayfamızı/çağrı merkezimizi/internet sitemizi/satış ofislerimizi veya acentalarımızı ziyaretinizde kendinizi güvende hissediniz. Atlasglobal’le paylaştığınız kişisel verileriniz, Atlasglobal tarafından muhafaza edilir, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat hükümleri ve sizlerin rızası dışında hiçbir işleme tabi tutulmaz, Kanuni gereklilik ortadan kalktıktan sonra da silinir veya anonimleştirilir. Bu konuda sayfamızda bulabileceğiniz Veri Güvenliği Politikamızı inceleyebilirsiniz. Veri güvenliğinin sağlanması için gerekli olan tüm idari ve teknik altyapı Altasglobal tarafından kurulmuş olup, düzenli aralıklarla denetlenmekte ve güncellenmektedir. 
Atlasglobal web siteleri tarafından yönlendirilme yapıldığınız (link verilen) diğer internet siteleri bakımından da Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat hükümlerinin sizlere sağladığı güvenceleri talep ediniz ve bu sitelerin veri güvenlik politikasını inceleyiniz. Atlasglobal üçüncü kişi durumunda bulunan sitelerin veri güvenliği konusunda bir garanti sunamamaktadır. 

I. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Temel İlkeler

Atlasglobal kişisel verilerinizi, 
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi, 
b) Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı, 
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemeyi, 
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı, 
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmeyi, 
ilke edinir. 

II. Veri Sorumlusu Olarak Atlasglobal’in Aydınlatma Yükümlülüğü 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10 uncu maddesi verileri işlenen kimselerin onayları alınırken kendisinin aydınlatılmasını istemiştir. Madde başlığı ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’dür.  KVKK hükümlerine göre Atlasglobal, ‘veri sorumlusu’dur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü, ‘veri sahiplerini’, veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVKK’nın 11 inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.
Atlasglobal olarak bütün ziyaretçilerimize aşağıda kısaca kaleme alınmış olan Aydınlatma Açıklaması ile KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca veri sahipleri olan siz değerli müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.


a. Veri Sorumlusunun ve Temsilcisinin Kimliği

KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, aşağıda bilgileri yer alan Atlasjet Havacılık AŞ’dir. 

b. Kişisel Verileri Toplama ve İşlemenin Yöntemi, Hukuki Sebebi

Atlasglobal kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve işlemlerin hukuki dayanakları konusunda KVKK’da belirtilen hükümlere uygun hareket eder. 
Atlasglobal müşterilerine ait kişisel verilerini, doğrudan kişisel verisi işlenen kişilerden, bu kişilerin kanuni temsilcilerinden, kişisel veri sahibinin tercih etmesi durumunda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere seyahat acenteleri, veri sahibine hizmet sunan üçüncü kişi durumundaki şirketler, online alışveriş kanalları, çağrı merkezleri, bilet satış birimleri kanalıyla elde eder.

Hangi kanaldan elde edilirse edilsin, 

 • Açık rızanızın bulunmaması durumunda kişisel verileriniz işlenmez. Ancak KVKK’nın 5 inci maddesinde belirtilen; 
 • Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, 
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Hallerinde rıza olmaksızın kişisel verilerin işlenmesine imkân vermektedir. Atlasglobal kişisel verilerin işlenmesinde, veri sahibinin rızasını öncelikli olarak tercih eder. 
KVKK’nın 6 ıncı maddesi uyarınca hassas kişisel veriler ise ancak veri sahibinin rızası ile işlenebilir. 

c. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Atlasglobal; 

 • Müşteri ile yaptığı sözleşmenin ve bu sözleşme kapsamında sizlere sunduğu hizmetlerin ifası, biletleme ve rezervasyon gibi işlemlerin sonuçlandırılabilmesi, ihtiyaç duyulması durumunda müşterilerine kişisel destek ve yardım sağlanması, uçuş bilgilerinde olası değişikliklerin veya hatırlatmaların haberleşme kanalları ile bildirilebilmesi, uçuş öncesi check-in işlemlerinin kolaylaştırılması, sadakat programına başvuran müşterilerin bu program kapsamında başvuru ve sonrası işlemlerinin tamamlanması, müşterilerin biletleme, uçuş öncesi ve uçuş sonrası talep ve arzularının karşılanabilmesi;
 • Havaalanlarında bağlantılı uçuş gibi durumlarda hizmetin sürdürülebilmesi, gümrükleme ve göç idareleri tarafından yapılacak işlemlerin temini, 
 • Bagaj teslim ve alım süreçlerinin idaresi, kayıp veya zarar gören bagajın varlığı durumunda, müşteri mağduriyetinin bir an önce giderilmesi;
 • Müşterilerin yiyecek ve içecek tercih ve taleplerinin yerine getirilebilmesi, 
 • Güvenlik ve Kanun veya uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan gerekliliklerin yerine getirilebilmesi, 
 • Müşteri memnuniyetini temin etmek, Atlasglobal tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin daha iyi yararlandırılması, Atlasglobal tarafından sunulan ürünlerin/hizmetlerin müşterilerimizin ihtiyaçları, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sunumu ve önerilmesi, veri güvenliğinin sağlanması ve şirkete ait stratejilerin belirlenmesi amacıyla işler.

d. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Atlasglobal, 

 • KVKK hükümleri uyarınca toplanan ve işlenen veriler yukarıda belirtilen ilkeler ve amaçlar doğrultusunda, sözleşmeden kaynaklanan edimlerin ifa edilebilmesi için üçüncü kişi durumunda bulunan Atlasglobal’in çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere veya diğer Atlasglobal’in iştiraklerine, ulusal ve yabancı kamu otoritelerine aktarılabilecektir.
 • Bu kapsamda seyahatinizin sorunsuz ve zamanında gerçekleşebilmesi için hizmet alınan kargo, müşterek uçuşlarda bilgisi sunulan diğer havayolu şirketleri, havalimanı idareleri ve havalimanı yer hizmeti sunan şirketler, güvenlikten sorumlu kamu veya kamu otoriteleri tarafından yetkilendirilmiş özel kişilerle, bu kişilerden alınan hizmetin amacı, süresi ile sınırlı olmak koşuluyla ve gerekli olduğu ölçüde kişisel verileri aktarabilir. 
 • Atlasglobal, bu biçimde aktardığı kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli özeni gösterir, üçüncü kişilerin tercihinde kişisel verilerin korunması konusunda yeterliliklerini dikkate alır ve gerekli yükümlülüklerini bu kurum ve kişilere hatırlatır. 
 • Atlasglobal, güvenlik, gümrük ve göç idarelerinin talepleri nedeniyle yurt dışı uçuşlarda uçulan ülkenin kamu makamlarının kişisel veri taleplerini karşılamak durumundadır. 
 • Yurtdışına kişisel veri aktarılması gerekliliği ortaya çıktığında, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca KVKK’nın 9. Maddesinde belirlenen kural ve listeye uygun hareket eder. 
 • Müşterilerinin talepleri ve rızasının olması durumunda, sadakat programına başvuran müşterilerin kişisel verileri ile vize işlemlerine başvuran müşterilerinin kişisel verileri, açık ve aydınlatılmış rızaya dayalı olarak paylaşılabilir. 

e. Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK’nın 11 inci maddesine göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da Atlasglobal tarafından hazırlanmıştır. 
Atlasglobal tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendinizle ilgili olarak;
a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
hakkına sahipsiniz.

III. Cookieler (Çerez Politikamız)

Çerezler, web sunucusu tarafından tarayıcı aracılığı ile bilgisayara yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcı ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezler aracılığıyla kullanıcıyı tanır. Çerezlerin kullanılma amacı, web sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır. Kullanım amaçlarına göre dört çeşit çerez bulunmaktadır. 
Oturum Çerezleri; bu tür çerezler Atlasglobal sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. Web sitesinin ziyaret edilebilmesini ve özelliklerinden faydalanılmasını bu çerezler sağlar. Oturum çerezleri, web sitesinde sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır.
Performans Çerezleri; bu çerezler aracılığıyla, sayfaların ziyaret sıklığı, varsa ilgili hata iletileri, sayfalarda geçirilen zaman ve kullanıcının web sitesini kullanma şekliyle ilgili bilgileri toplanır. Bu bilgiler aracılığıyla, web sitesinin performansının arttırılması sağlanır.
Fonksiyonel Çerezler; Bu çerezler ile kullanıcının site içinde yapmış olduğu seçeneklerin hatırlanması sağlanır ve böylelikle kullanıcıya kolaylık sağlanmış olur. Bu çerezler ile kullanıcılara gelişmiş web özellikleri sağlanır. 
Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri; Atlasglobal, web sitelerinde bazı fonksiyonları kullanma amacıyla, üçüncü taraf tedarikçilerine ait çerezleri kullanır. Web sitesinde reklam takibi yapan firmaların çerezleri de mevcuttur. 

Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek veya cihaza çerez gönderildiğinde kullanıcıya uyarı verecek şekilde ayarlanabilir. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilir. 

IV. Nasıl Koruyoruz?

Atlasglobal tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, hizmet sunan üçüncü kişi ve kurumların özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. 

V. Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı

Kişisel verilerinizle ilgili olarak herhangi bir tereddüt duyduğunuz takdirde, adresi ve iletişim bilgileri web sayfamızda gösterilmiş bulunan Atlasglobal Veri İşleyenine başvurunuz. Aşağıda başvurularınızı daha kolay yapabilmeniz için sizler için bir başvuru formu da hazırlanmıştır. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre  en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, yazılı olarak yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.